Warunki wynajmu - Regulamin

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne FINEX Jarosław Gosławski oddaje do użytkowania osobie fizycznej bądź prawnej pojazd na okres wskazany w umowie najmu oraz na warunkach wynajmu przedstawionych poniżej. Najemca powinien, co do zasady:

- mieć ukończone 25 lat,
- posiadać prawo jazdy przez okres minimum jednego roku,
- być zatrudnionym na stałe, bądź prowadzić własną działalność gospodarczą.

Najemca pojazdu swoim podpisem oświadcza, ze przyjmuje poniższe Ogólne Warunki Wynajmu i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za samochód oraz odpowiedzialność za wszelkie osoby, którym powierzy samochód.

1. Najemca przedkłada w wypożyczalni w momencie zawierania umowy dokumenty stwierdzające tożsamość oraz dokumenty dotyczące miejsca zatrudnienia bądź prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wraz z zawarciem umowy Najemca pozostawia kaucję pieniężną w wysokości 400 zł (słownie: czterystu złotych).

3. Najemca zapoznaje się ze stanem technicznym pojazdu, a także zobowiązuje do używania go zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przeznaczeniem.

4. W razie opuszczenia pojazdu Najemca zabezpiecza go przed kradzieżą. W przypadku braku pewności co do bezpieczeństwa pozostawienia pojazdu w danym miejscu zaleca się skorzystanie z parkingu strzeżonego.

5. Najemca zobowiązany jest do pokrycia strat powstałych w trakcie korzystania z pojazdu, tj. od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu. W przypadku samochodów posiadających ubezpieczenie auto casco, Najemca jest zobowiązany do pokrycia różnicy między wartością odszkodowania (jeśli taka powstanie) a powstałą stratą.

6. Najemca dotrzymuje terminu zwrotu pojazdu, a w przypadku chęci przedłużenia okresu najmu informuje Wynajmującego przynajmniej na 24 godziny przed wygaśnięciem umowy. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie wypożyczalni celem podpisania aneksu do umowy.

7. W przypadku kolizji bądź wypadku Najemca niezwłocznie powiadamia Wynajmującego przed podjęciem dalszych decyzji na miejscu zdarzenia. Najemca powiadamia także policję lub inne niezbędne służby, a także zobowiązany jest do odebrania z policji opisu zdarzenia, ew. zeznań świadków oraz protokołu. W takiej sytuacji Najemca stara się, jeśli jest to możliwe, zabezpieczyć pojazd oraz ładunek przed dalszymi stratami bądź szkodami. 

8. Najemca zobowiązany jest do kontroli stanu technicznego pojazdu raz dziennie, a w przypadku dłuższej trasy co 500 km. W zakres podstawowej kontroli pojazdu wchodzi sprawdzenie poziomu: oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu w układzie hamulcowym oraz ciśnienia w ogumieniu.

9. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku szkody powstałej z winy osoby pożyczającej kwota kaucji zostanie zaliczona jako część udziału własnego Najemcy w zdarzeniu.

10. W przypadku zwłoki w uregulowaniu płatności, Wynajmujący może zażądać od Najemcy zapłaty odsetek ustawowych.

.